Algemene Voorwaarden Jansen Kneepkens Rijnsburger Advocaten

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan JKR Advocaten B.V. (hierna: ‘JKR’), alsmede op alle daarop volgende, daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende werkzaamheden van JKR voor de opdrachtgever.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van alle (rechts)personen die voor JKR werkzaam zijn (geweest), respectievelijk van alle (rechts)personen voor wier handelen of nalaten JKR aansprakelijk zou kunnen zijn. Niet alleen JKR, maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend door JKR aanvaard en uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van vermeende aansprakelijkheid bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever, verbindt de opdrachtgever zich om uitsluitend JKR aan te spreken.
 4. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever of anderszins zich een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen die ingevolge de door JKR afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt (worden) uitgekeerd, inclusief het eigen risico dat JKR in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
 5. Indien aansprakelijkheid in rechte onherroepelijk is komen vast te staan, maar de verzekeraar desalniettemin om welke reden dan ook niet tot uitkering krachtens de in artikel 4 bedoelde verzekering mocht overgaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door JKR in de desbetreffende zaak in het kalenderjaar van de tot aansprakelijkheid leidende handeling in rekening gebrachte bedrag (inclusief btw), tot een maximum van € 150.000,-.
 6. JKR zal bij het inschakelen van derden ten behoeve van de uitvoering van een opdracht zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. JKR is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. JKR is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van JKR voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen, althans beperkt conform hetgeen in artikel 4 en 5 is bepaald.
 7. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door JKR vast te stellen uurtarieven. Door JKR ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief btw.
 8. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, waarbij de betalingstermijn van declaraties 14 dagen bedraagt na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur vermeld. Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de geldende wettelijke rente verschuldigd. Kosten van invorderingsmaatregelen komen ten laste van de opdrachtgever overeenkomstig het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. JKR is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van tijdige betaling is JKR na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
 9. JKR is slechts gerechtigd de informatie die de opdrachtgever haar ter beschikking heeft gesteld alsmede andere gegevens en informatie waarvan JKR bij de uitvoering van haar opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor het doel waarvoor de informatie is verstrekt of verkregen. Als uitzondering daarop geldt dat JKR en/of (rechts)personen die voor JKR werkzaam zijn (geweest), deze informatie mogen gebruiken in tegen henzelf gevoerde tucht-, straf-, civiel- of bestuursrechtelijke procedures, in welke procedures de informatie van belang kan zijn of welke informatie dergelijke procedures kan voorkomen.
 10. Ons kantoor heeft een procedure voor de behandeling van klachten. Deze procedure houdt kort gezegd in dat eerst zal worden geprobeerd om in een gesprek tussen de cliënt en de behandelend advocaat, dat eventueel kan geschieden onder leiding van de klachtenfunctionaris (de klachtenfunctionaris is nooit de advocaat die uw zaak behandelt) het probleem op te lossen, waarbij gestreefd wordt de lucht te klaren opdat de relatie kan worden voortgezet. Indien dit niet tot een oplossing leidt wordt de klacht in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris, die de cliënt binnen vier weken na indiening van de klacht schriftelijk een reactie geeft en hem daarbij eventueel in overweging kan geven de klacht onder de aandacht te brengen van de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Indien u van mening bent, dat de geboden oplossing niet leidt tot een bevredigend resultaat, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Nadere informatie over deze klachtprocedure kunt u aanvragen bij de advocaat die uw zaak behandelt, dan wel bij de klachtfunctionaris. U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk (info@jkradvocaten.nl) indienen.
 11. Op de rechtsverhouding tussen JKR en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen JKR en een opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van het orgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal en kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van JKR (www.jkradvocaten.nl). De tekst van de Nederlandse voorwaarden prevaleert boven de Engelse tekst.